• ...☆*☆ஐ Bonjour,☆*☆ஐ

  ஐ☆*☆ Je passe te souhaiter☆*☆ஐ
  ஐ☆*☆ Une très bonne journée☆*☆ஐ
  ஐ☆*☆ Bonne chance en ce jour☆*☆ஐ
  ஐ☆*☆ Gros bisous☆*☆
  (l)(l)(l)(l)(l)(l)(l)(l)(l)(l)
  $$_____________________________________________$$$________
  $$$______________________________________$$___$$$$$_______
  $$$___$$________________________________$$$$_$$$$$$_______
  $$$___$$$___________________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$__
  $$___$$$___________________________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$__
  $$__$$$____________________________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$___
  $$_$$$___$$$_________________________$$$$$$$$$$$$$$$______
  $$_$$__$$$$$$__________________________$$$$$c$S$$$$$$$$$$_
  $$$$__$$$__$$_______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$___$$__$$$__$$$$_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
  $$___$$$$$$$___$$$$$$$_______________$$$$$$$$_$_$$$$$$$___
  _____$$$______$$$$_$$$________$$$______$$$$$$_$__$$$$$____
  _____$$$______$$$__$$$__$$$$_$$$_______$$$$$__$___$$$_____
  ______$$$$$$_$$$$_$$$$_$$$$$$$$_________$$$___$___________
  _______$$$$__$$$__$$$_$$$$_$$$$______________$$___________
  _____________$$$_$$$$_$$$__$$$__$$$_______________________
  _________________$$$__$$$__$$$__$$_$$_____________________
  __$$$_$$$________$$$_$$$__$$$__$$$$$$_$$$$________________
  _$$$$$$$$$____________$$c$S$$__$$$___$$$$$$_______________
  _$$$$$$$$$____________$$$$$$__$$$___$$$__$$________$$$____
  __$$$$$$$________________$$$__$$$__$$$__$$$___$$$_$$$__$$$
  ___$$$$$_____________________$$$___$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$
  ____$$$________________________$___$$$______$$$__$$$______
  _____$_____________________________$$$$$$$_$$$$__$$$__$$$_
  ______________$$$$$$________________$$$$$__$$$__$$$__$$$__
  _____________$$$$$$________________________$$$__$$$__$$$__
  _______________$$$$_____$$$________________$$$$$$$__$$$___
  _______________$$$____$$$$$$________________$$$$$$__$$$___
  ______________$$$$____$$__$$$__________________$$__$$$____
  ______________$$$_________$$$______________________$$$____
  _____________$$$$______$$$$$$_____________________________
  ___________$$$$$______$$c$S$________________$_____________
  __________$$$$$$________$$$________________$$$____________
  _____________$$$$__$$$__$$$_____________$$$$$$$$$_________
  ___________________$$$__$$$_______________$$$$$___________
  ____________________$$$$$$$______________$$___$$__________
  _____________________$$$$$_______________________________

 • Anonyme

  si t chaud tu c ou me trouve sandraxmego@hotmail.fr